دوره ایده

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم

مالکیت فکری و مصادیق آن

6 درس
1.2 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
تشریح مسئله مالکیت فکری
توضیح مصادیق مختلف مالکیت فکری
بررسی اجمالی مسائل حقوقی آن