آمار مقدماتی

توصیف عددی داده‌ها (گرایش مرکزی)08:26
توصیف عددی داده ها (شاخص پراکندگی)09:38
P Value07:46
توزیع داده‌ها08:32
فرضیه آماری10:32
تست‌های پارامتریک و نانپارامتریک12:23
مقایسه دو متغییر کیفی09:24
نظرسنجی دوره
نوبل سرتیف خود را چگونه دریافت کنیم؟