تکنیک‌های ایده‌‌پردازی و الفبای مالکیت فکری

ایده‌پردازی19:50
مالکیت فکری42:50
معاهدات و سازمان‌های مربوطه28:01
نوبل سرتیف خود را چگونه دریافت کنم؟
نظرسنجی دوره