پایتون پیشرفته برای دانشجویان علوم پزشکی

Lambda and Sort06:58
Exception handling18:01
Class42:11
Inheritance24:50
Private attributes09:24
Defining Operators and Iterators41:00
Modules and pip29:30
نظرسنجی دوره
نوبل سرتیف خود را چگونه دریافت کنم؟