آموزش جامع ابزارهای گوگل (Google Workspace)

معرفی و آموزش صفر تا صد Google Drive44:53
Google Calendar, Google Keep, Google Tasks10:31
Google Docs23:01
ترفندهای Google Docs08:12
Google Sheets24:46
Google Forms30:17
Google Slides22:08
Google Jamboard, Lucidchart26:08
نوبل سرتیف خود را چگونه دریافت کنم؟
نظرسنجی دوره