دوره جامع پروپوزال نویسی

قسمت سوم56:21
قسمت چهارم40:39
قسمت پنجم29:45
قسمت ششم34:38
قسمت هفتم01:00:30
قسمت هشتم01:40:17
قسمت نهم01:03:40
قسمت دهم01:07:32
نظرسنجی دوره
نوبل سرتیف خود را چگونه دریافت کنم؟