پروپوزال نویسی

بیان مساله09:39
بررسی متون13:35
اهداف و فرضیات11:33
روش اجرا10:20
بخش نهایی08:22
بخش هفتم | نمونه گیری و حجم نمونه26:24
نظرسنجی دوره
نوبل سرتیف خود را چگونه دریافت کنیم؟