آموزش مقدماتی پایتون برای دانشجویان علوم پزشکی

قسمت دوم | نصب و راه‌اندازی محیط برنامه‌نویسی07:05
قسمت سوم | Syntax, Debugging, Input and Output20:57
تمرین قسمت 3
قسمت چهارم | Variables22:22
تمرین قسمت 4
قسمت پنجم | Strings26:54
تمرین قسمت 5
قسمت ششم | If, Else and Operators24:23
تمرین قسمت 6
قسمت هفتم | Lists35:58
تمرین قسمت 7
قسمت هشتم | Tuple15:12
تمرین قسمت 8
قسمت نهم | Set & Dictionary28:05
تمرین قسمت 9
قسمت دهم | Loop47:53
تمرین قسمت 10
نظرسنجی دوره
نوبل سرتیف خود را چگونه دریافت کنم؟