مقاله نویسی (Scientific Writing)

انواع نگارش مقالات09:41
توضیح Imrad Format06:10
آشنایی با مراحل نگارش مقاله09:55
نگارش Method & Results11:02
نگارش Discussion & Conclusion13:10
نگارش Introduction13:18
نگارش Key word & Ref14:33
مرور مقالات10:17
نظرسنجی دوره
نوبل سرتیف خود را چگونه دریافت کنم؟
انتخاب فیلد تحقیقات و موضوع تحقیق